Music Code Here
Little Fragrance
Dynasty Warriors 8 Wu DLC

Zhou Yu

Lu Xun

Taishi Ci

Sun Shang Xiang

 Sun Jian

Sun Quan

Lu Meng

Gan Ning

Huang Gai

Sun Ce

Da Qiao

Xiao Qiao

Zhou Tai

Ling Tong

Ding Feng

Lian Shi

Lu Su

Han Dang